Blog

THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN

Ứng dụng Công nghệ thông tin ( CNTT) trong việc đổi mới các hoạt động dạy - học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đã và đang tạo ra những chuyển biến hết sức tích cực, ngày một nâng cao chất lượng dạy – học tại các cơ sở giáo dục. 

Xem thêm